Technika má zlaté dno

Dne 19.3.2013 se v Plzni sešla pracovní skupina na podporu technického vzdělávání složená se zástupců sdružení  Technological Initiative Pilsen (dále jen TIP) a sdružení “TEO” – Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov (dále jen TEO).

Za sdružení TIP se jednání zúčastnili zástupci společností SWA, GRAMMER CZ, EvoBus, Gerresheimer Horsovsky Tyn a Blue Projects Agency. Za sdružení TEO se zúčastnili zástupci společností Kermi, IDEAL AUTOMOTIVE Bor a GRAMMER CZ.

Pracovní skupina se shodla na následujícím devateru doporučení ke společným krokům spolupráce v oblasti podpory vzdělávání v technických oborech.

1. Navázat spolupráci s konkrétními školami v regionu

Smyslem je navázat fungující partnerství se školami (zejména ZŠ a technickými SŠ) v dosahu členského podniku, každá firma by měla udržovat alespoň jedno partnerství.

Společnosti budou pravidelně připravovat a aktualizovat ideální profily absolventů, které se u nich pracovně uplatní. Dále budou připravovat a aktualizovat výhledy – počty absolventů SŠ/VŠ, které budou na trhu práce poptávat v budoucích letech. Tyto informace budou společnostmi aktualizovány, společně zveřejňovány a medializovány.

Společnosti budou systematicky zadávat diplomové a jiných prací pro studenty technických vysokých škol.

2. Pořádat koordinované dny otevřených dveří

Členské společnosti obou sdružení budou pořádat společné dny otevřených dveří, a to tak, že otevřené dveře budou 1x do roka pro širokou veřejnost (1. června) a 1x v roce výhradně pro školy (1. a 2. týden měsíce února). Termíny těchto akcí budou shodné pro všechny členy. Členové uvítají, pokud se k jejich iniciativě připojí i další technologické společnosti.

3. Hledat a podporovat mladé techniky

Cílem této aktivity bude propagovat technické věci kolem nás i v jednotlivých podnicích a vzbuzovat zájem pro techniku u mladých lidí. Nástrojem pro dosažení cílů aktivity bude pořádání soutěží jednotlivými členskými firmami s cílem propagace techniky a technických oborů „mladými techniky“ samotnými mezi jejich vrstevníky. Pokud se iniciativa bude úspěšně rozvíjet, bude pro výherce uspořádáváno společné předávání cen či jiné vhodné akty uznání.

4. Ukázat mladým techniku ve správné chvíli na správném místě

Cílem doporučení je pomoci jednotlivým školám nebo školním družinám podporovat a rozvíjet technické nadání u dětí a mládeže. Členské firmy budou podporovat rozšiřování vhodných technických hraček a pomůcek ve výuce i ve hře. Mezi vhodné příklady patří:

  • využití tématického „Kufru“, který je plný věcí k různým technickým tématům – dobývání vesmíru, mechanika, optické jevy, atd.
  • využití stavebnice Merkur,
  • využití stavebnice Lego.

5. Propagovat myšlenku perspektivnosti zájmu o techniku

Členské firmy podpoří tvorbu a zveřejnění předloh jednoduchých propagačních materiálů, které bude možné vytisknout nebo vyrobit v každé členské i ne-členské společnosti. Kdokoliv a kdekoliv tak bude moci podle svých sil propagovat zájem o techniku dle svých možností. Cílem je aby jednoduché plakáty a výzvy bylo možné použít a vytisknout jednoduše pomocí barevné tiskárny. Druhým cílem této aktivity je sdružení prostředků pro realizaci širší mediální kampaně, cílící na širokou veřejnost.

 6. Podporovat využívání elektronických učebnic

Iniciativa členů obou sdružení bude směřovat k podpoře tvorby elektronických učebnic a jejich používání ve školách.

7. Podporovat oživení infrastruktury pro technické kroužky a zájmové činnosti

Cílem aktivity bude rozvíjet a podporovat nadané, technicky talentované děti formou podpory vytváření technických kroužků a technicky orientované zájmové činnosti. Členské firmy se pokusí zmapovat stávající fungující i nefungující infrastrukturu ve svém okolí a budou podporovat její obnovu a provoz.

8. Připravit příležitosti formou stáží a praxí pro učně, středoškoláky a vysokoškoláky

Cílem je přivést studenty a absolventy do praxe, aby se v určitém časovém období systematicky věnovali praktické činnosti ve fungujícím podniku. Cílem je získání zkušeností pro studenty a absolventy i možnost uzavření budoucí pracovní smlouvy mezi stážistou a podnikem.

9. Udělovat podniková stipendia studentům SŠ a VŠ

Cílem je podpořit studenty technických oborů při jejich studiu oproti jejich závazku setrvání v pracovním poměru u podniku, který jej při studiu podporoval.

Toto devatero doporučení si klade za cíl inspirovat a členské i nečlenské společnosti v jejich úsilí o propagaci zájmu o studium technických oborů u mladých lidí. Snaží se sjednotit okruhy působení a minimalizovat potřebné prostředky.

Podívejte se na naši kampaň zde.